Lom Šiatorská Bukovinka

Kameňolom Šiatorská Bukovinka leží v katastri obce Šiatorská Bukovinka, okres Lučenec, Banskobystrický kraj, v časti pohoria Cerová vrchovina.

Od obce Šiatorská Bukovinka je vzdialený cca 800 m. Ložisko tvoria vyvreté horniny amfibolický andezit doskovitej odlučnosti, farby sivej, sivozelenej až hnedej. Je všesmernej masívnej textúry.

Z odborných skúšok vyplýva, že sa jedná o technologicky veľmi kvalitný stavebný materiál.

Lom vyrába prakticky celý sortiment prírodného drveného kameniva, a to od drobných frakcií cez hrubé kamenivo a štrkodrvu až po lomový kameň. Významný podiel z produkcie naša spoločnosť vyváža do Maďarska.

Surovina je vhodná

  • do konštrukcie koľajového lôžka a podkladných vrstiev podvalového podložia pre vysokorýchlostné a ostatné trate
  • do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov, používaných pri výstavbe ciest a v inžinierskom staviteľstve
  • do betónu, malty a na vodné stavby
  • do podkladových vrstiev cestných komunikácií, parkovacích a iných odstavných plôch
  • do bitúmenových zmesí a na povrchové úpravy pre cesty, letiská a iné dopravné plochy

Výrobu a predaj stavebného kameniva realizuje naša spoločnosť priamo v lome Šiatorská Bukovinka. K výrobe kameniva sa používa mobilná výrobná linka, zložená z drvičov triedičov a obslužných mechanizmov. Odber kameniva pre jednotlivých odberateľov sa realizuje priamo zo skládok kameniva v lome.

Sortiment výrobkov , ktoré naša spoločnosť zabezpečuje:

Drobné drvené kamenivo ( DDK ) - 0/4 mm
Hrubé drvené kamenivo ( HDK ) - 4/8 mm, 8/16 mm, 8/22 mm, 16/32 mm, 32/55 mm, 32/63 mm
Štrkodrvina ( ŠD ) - 0/16 mm, 0/32 mm, 0/63 mm, 0/63 mm neodhl.
Lomový kameň ( LK ) - Záhozový, netriedený do 125 mm, netriedený do 350 mm
Zabezpečenie kvality

Všetok sortiment je výrobkovo certifikovaný a podlieha predpísanej vnútornej kontrole podľa platných noriem.

Kvalita spracovávaného materiálu je overená počiatočnými skúškami typu podľa EN 13450, EN 13242, EN 13043, EN 12620 a EN 13139 a zabezpečovaná vykonávaním pravidelných priebežných kontrolných skúšok v externom laboratóriu.

Uvedené vyrábané kamenivo má certifikát vnútropodnikovej kontroly v zmysle európskych noriem na základe zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v systéme preukazovania zhody 2+ s označením európskej značky zhody CE v zmysle Vyhlášky č. 158/2004.