Recyklácia stavebného odpadu

Princíp recyklácie stavebného odpadu je založený na opätovnom využití stavených odpadov.

Stavebné materiály z demolácií budov, vozoviek a iných stavebných objektov spracujeme na drte podľa požiadaviek zákazníka

Spracovávaný materiál:

  • Vybúraný betón, železobetón
  • Tehly
  • Živičná suť - materiál z demolácií vozoviek
  • Železničné kamenivo

Jednotlivé frakcie vytriedené z týchto drtí je možné plnohodnotne použiť ako náhradu nových prírodných materiálov v stavebníctve i iných odvetviach:

  • v stavebníctve na spevňovanie a stabilizáciu plošných podkladných vrstiev
  • ako úprava lesných, poľných ciest mechanickou stabilizáciou<
  • vstupný materiál na betonárku na výrobu betónu nižších pevnostných tried
  • živičný recyklát – vstupná surovina pre obaľovačky – podkladná vrstva pre živičné povrchy
  • opätovné použitie železničného kameniva do koľajového lôžka tratí

Recyklácia stavebných sutí sa vykonáva dvoma spôsobmi:

- stacionárny variant – na recyklačnej základni Košice - Barca
- mobilný variant – na určenej stavbe


Mobilná recyklačná linka je presúvaná na jednotlivé stanovištia stavieb. Využitie je možné na celom území Slovenska, resp. v zahraničí. Zariadenie je vhodné prevádzkovať priamo pri skládkach stavebných sutí, na stavbách veľkého rozsahu a pod.

Dokumenty a rozhodnutia

Fotogaléria