Ľudské zdroje

Oblasť výchovy, vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

Oblasť kvalifikačnej prípravy a vzdelávanie zamestnancov je jednou z priorít spoločnosti.

Výchova, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov sa riešia systémovo a cielene pre všetky kategórie zamestnancov.

Štruktúra investovania na výchovu a vzdelávanie THP zamestnancov

·         Konferencie, sympózia, veľtrhy, výstavy

·         Jazyková príprava

·         Odborná spôsobilosť

·         Kurzy a preškolenia v rámci SMK a EMS

·         Ekonomická príprava

·         Manažérska príprava

Štruktúra investovania na výchovu a vzdelávanie zamestnancov kategórie R

·         Kurzy pre obsluhu stavebných strojov

·         Kurzy zváračov

·         Kurzy viazačov bremien

·         Kurzy pre obsluhu zdvíhacích zariadení

·         Skúšky vodičov motorových vozidiel

·         Kurz piliarov

·         Odborná spôsobilosť na železnici

Zvláštna pozornosť bola venovaná zvyšovaniu vedomostí stavbyvedúcich a majstrov pre výkon ich funkcie. V súvislosti s týmto pokračovala spolupráca s Inštitútom vzdelávania ŽSR na zvyšovaní odbornosti našich zamestnancov.

Zoznam oprávnení zamestnancov:

·         Odborná spôsobilosť v zmysle Zákona 236 Z.z. pre činnosť stavbyvedúci

·         Odborná spôsobilosť v zmysle Zákona 236 Z.z. pre činnosť stavebný dozor

·         Odborná spôsobilosť RID poradca prepravy nebezpečných materiálov

·         Znalectvo v odbore pozemných stavieb

·         Oprávnenie vydané Dopravným úradom na práce na elektrifikovaných tratiach

  • Vysvedčenie o odbornej skúške pre vedúceho prác na železničnom zvršku a spodku č.34A – inžinier železničnej dopravy, železničných tratí a stavieb v zmysle predpisu ŽSR OK 2
  • Vysvedčenie o odbornej skúške pre vedúceho prác na železničnom zvršku a spodku č.33A – majster stavieb a tratí v zmysle predpisu ŽSR OK 2
  • Vysvedčenie o odbornej skúške pre vedúceho prác na železničnom zvršku a spodku č.33B-  majster stavieb a tratí v zmysle predpisu ŽSR OK 2