Profil spoločnosti

Spoločnosť Koľajové a dopravné stavby je spoločnosť podnikajúca v oblasti stavebníctva, s hlavnou orientáciou na železničné stavby a s tým súvisiace odbory. Z firmy, ktorá bola založená v roku 1996, sa stala spoľahlivá spoločnosť, ktorá pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

Dnes máme dvanásťročné bohaté skúsenosti v hlavnej oblasti podnikania, ktorou sú novostavby a rekonštrukcie železničných tratí, výhybiek a nástupíšť,  železničných  priecestí a prechodov, opravy a údržby vlečkových koľají a žeriavových dráh. V tejto oblasti sme si vybudovali dobré meno, o čom svedčí dlhodobá spolupráca so všetkými železničnými spoločnosťami na Slovensku. Svojim profesionálnym prístupom spoločnosť úspešne súťaží vo výberových konaniach pre železničné spoločnosti a ostatných investorov, vrátane zahraničných.

V roku 2001 sme sa úspešne etablovali aj v oblasti zhodnocovania vyzískaných stavebných materiálov.
Výrazne sa podieľame na prácach v oblasti recyklácie stavebných materiálov a kameniva, vykonávame triedenie a drvenie kameniva, štrkopieskov, pieskov, hlín, betónov a živicových stavebných prvkov.

V roku 2004 sme oblasť podnikania rozšírili aj na dobývanie stavebného kameňa, ktorého výrobu a predaj tuzemským aj zahraničným obchodným partnerom sme začali po nadobudnutí dobývacích práv v lome Šiatorská Bukovinka.

Firma vystupuje ako výhradný dodávateľ výhybiek a výhybkových súčastí na slovenský trh poľského výrobcu TRACK TEC KOLTRAM Sp.z o.o. Zawadzkie.

Naša spoločnosť vlastní špeciálne koľajové i cestné stavebné stroje, dopravné prostriedky a malú mechanizáciu, ktorú využívame pre vlastnú potrebu aj pre potreby iných subjektov. Vďaka investíciám do nových technológií i modernizácii strojov a dopravných prostriedkov si KDS zachovávajú vysokú kvalitu ponúkaných služieb.

V praxi zohľadňujeme nielen kvalitu vykonávaných prác na základe technickej úrovne spoločnosti, ale tiež pozitívny vzťah k životnému prostrediu a zásady bezpečnosti práce. Chceme vytvoriť z našej spoločnosti modernú a dynamickú firmu.

Koľajové a dopravné stavby ako jedna z prvých stavebných spoločností na Slovensku splnili všetky tri normy Integrovaného systému riadenia ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001.

Zabezpečenie istoty, spoľahlivosti a maximálnej dôvery zákazníka, budovanie dlhodobých stabilných vzťahov s našimi odberateľmi - týmto princípom podriaďujeme myslenie a konanie na všetkých úsekoch práce. Dobré  meno  spoločnosti  Koľajové a dopravné stavby dokladuje nielen dlhoročná dôvera investorov, ale i dôvera bánk, u ktorých má spoločnosť Koľajové a dopravné stavby postavenie seriózneho klienta.

Ing. Milan Šimoňak
generálny riaditeľ spoločnosti
Koľajové a dopravné stavby